โรงเรียนครูเนี้ยน (อักษรเจริญ)
305/3 ถ.สุโขทัย ซ.6  แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 022413374
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสวิตรา อินธิโช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปุณยวีร์ ศรียันต์ธนดล
ครู